Serenity Sunday: Firefly Episode 1-Serenity

It’s our first Serenity Sunday with the first episode of Firefly!